Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit Boxtel ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit Boxtel en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1. Na inschrijving via het inschrijfformulier bij CrossFit Boxtel wordt de ingeschrevene lid van CrossFit Boxtel. De ingeschrevenen hierna te noemen: “De Sporter” verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hieronder staat beschreven.

2. Minderjarigen ( onder de 16 jaar) dienen het inschrijfformulier met goedkeuring van de ouders of toeziend voogd te retourneren aan CrossFit Boxtel. Bij minderjarige kinderen is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

  1. De Sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen
  2. De Sporter is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.
  3. De Sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van CrossFit Boxtel, of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van CrossFit Boxtel, of van derden in de ruimste zin des woord.
  4. CrossFit Boxtel en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De Sporter zal CrossFit Boxtel en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Wanprestatie en Overmacht

1. De Sporter is bekend met de huisregels die gelden voor CrossFit Boxtel. De Sporter is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met CrossFit overeenkomstig de huisregels te gedragen en instructies van haar trainers met betrekking hierop te respecteren.

2. Bij misdraging van de Sporter of ander een lid van CrossFit Boxtel, waaronder het overtreden van de huisregels, is de leiding bevoegd de Sporter c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met CrossFit Boxtel eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Lessen

1. De abonnementsvormen van CrossFit Boxtel zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

2. CrossFit Boxtel behoudt zich het recht voor om openingstijden en abonnementsvormen te wijzigen.

3. CrossFit Boxtel doet haar best om alle lessen volgens lesrooster te laten verlopen. CrossFit Boxtel behoudt zich echter het recht toe om tijdens officiële en erkende feestdagen en vakantieperiodes een vakantierooster te handhaven of haar deuren te sluiten.

4. CrossFit Boxtel behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Boxtel te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Boxtel te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

5. Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van CrossFit Boxtel zal CrossFit Boxtelgeheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 5 – Ontbindingen, Opzeggingen en wijzigingen

1. Een lidmaatschap van CrossFit Boxtel is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

2. Elke abonnementsvorm heeft een minimale looptijd van 3 maanden en een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Na opzegging heeft CrossFit Boxtel het recht nog eenmalig deze opzegtermijn incasseren.

3. Alle abonnementsvormen lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging.

4. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het correspondentieadres onder het kenmerk ‘opzegging’ te geschieden. CrossFit Boxtel is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.

5. Een wijziging van abonnementsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk of per email te geschieden. De nieuwe abonnementsvorm zal bij terugschaling per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De Sporter heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 6 – Betalingstermijnen en Incasso

1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit Boxtel eenmaal per jaar worden verhoogd.

2. Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie-en portokosten.

3. Contante betaling is toegestaan maar verdient niet de voorkeur. Contante betaling wordt in eerste week van iedere nieuwe kalendermaand geïncasseerd.

4. Het lesgeld is ook verschuldigd indien De Sporter, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de Sporter hiertoe expliciet de toestemming van de CrossFit Boxtel heeft verkregen nadat De Sporter hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Boxtel.

5. Mocht CrossFit Boxtel de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeachte welke omstandigheid, staat het CrossFit Boxtel vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door CrossFit Boxtel gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op De Sporter worden verhaald. De Sporter is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij CrossFit Boxtel.